Tarcza antykryzysowa dla organizacji pozarządowych.

Tarcza antykryzysowa dla III sektora.

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński ogłosił w dzisiejszym wystąpieniu, że w związku z zagrożeniem COVID-19 rząd obejmie organizacje pozarządowe działaniami osłonowymi w ramach tarczy antykryzysowej . W pakiecie osłonowym znalazły się zarówno zmiany w obowiązku sprawozdawczym CIT-8, trybie zlecania i rozliczania zadań publicznych, jak i uruchomienie w Narodowym Instytucie Wolności Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych.

Epidemia COVID-19 powoduje utrudnienia w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, które są ważnym partnerem państwa w realizacji wielu zadań publicznych. Prowadzą m.in. placówki dla bezdomnych, szkoły, domy dziennego pobytu, noclegownie. Obecnie od środowisk pozarządowych napływają sygnały, że duża część działań jest wstrzymana, w związku z czym placówki muszą zawiesić swoją działalność. Tarcza antykryzysowa ma zapewnić wsparcie dla organizacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii.

Działania osłonowe obejmą:

 1. Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych CIT-8

Mijający 31 marca br. termin składania przez organizacje sprawozdań CIT-8 zostanie wydłużony do
31 lipca br. W tej sprawie, na wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zostanie wydane rozporządzenie Ministra Finansów.

 1. Zlecanie zadań publicznych

Organy administracji publicznej, które zlecają realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, będą uprawnione do tego, by:

 1. przedłużyć termin na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego
 2. przedłużyć termin na rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego,
 3. uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Tym samym, jeśli z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zaplanowane działania nie zostaną wykonane lub rezultaty założone w umowie nie zostaną osiągnięte, dotacja na realizację zadania publicznego nie zostanie uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.

 1. Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wprowadzona zostanie możliwość zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 uodppiow z 23 kwietnia 2003 r., realizacji zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Rozwiązanie, które na wniosek Przewodniczącego Komitetu zostanie wpisane

do przepisów o „tarczy antykryzysowej”, będzie analogiczne do rozwiązania przyjętego

w art. 11a uodppiow, obowiązującego w sytuacji klęski żywiołowej.

 

 1. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19
  w Narodowym Instytucie Wolności

W Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamiany jest nowy program wsparcia doraźnego, z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną,

w tym:

 1. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania Covid-19 w społecznościach lokalnych;
 2. przygotowanie i realizację działań, podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek Covid-19;
 3. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek Covid-19;
 4. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
 5. wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek Covid-19;
 6. Włączenie organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą do pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

Na wniosek Przewodniczącego Komitetu, rozwiązania zaproponowane w „tarczy antykryzysowej”
w celu łagodzenia skutków Covid-19 dla przedsiębiorców, dotyczyć będą także organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność pożytku publicznego, w takim zakresie, w jakim odpowiada to ich specyfice.

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego będzie sukcesywnie informować o dalszych szczegółach przedstawionych rozwiązań na stronie pożytek.gov.pl oraz za pośrednictwem strony
i mediów społecznościowych Narodowego Instytutu Wolności.